DE POELSTEM, juni/juli 2004, nummer 8

IN DIT NUMMER

Voorwoord

Clubhuis op de schop?

40 jaar ASV De Poelster

Jaarvergadering

Tee Cee Talk

Contributie seizoen 2004/2005

Rondje 325


Verslag Doe weekend Zuid-Limburg -Belgie


Van  het net geplukt

Voorwoord   
 
 

 
 Deze keer als bijzonder voorwoord de speech die Koen Koch op het jubileumfeest heeft uitgesproken

Schaatsen is belangrijk, voor de schaatser zelf natuurlijk. Hij beleeft plezier aan zijn sport, aan de trainingen en wedstrijden op de baan, aan zijn tochten op natuurijs. Maar schaatsen is ook belangrijk voor Nederland en de Nederlandse samenleving.
Uit een onderzoek van het dagblad Trouw (30 maart, 2004) blijkt dat Nederlanders drie zaken als de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse cultuur beschouwen. Naast Koninginnedag en kaas, ja wel, is dat het schaatsen. Koninginnedag, kaas en schaatsen, dat is Nederland volgens de ondervraagden. Waarom dat zo is, is moeilijk te achterhalen. Maar misschien heeft het te maken met het feit dat op het ijs het verschil tussen man en vrouw, oud en jong, arm en rijk wegvalt. Op het ijs zijn alle Nederlanders gelijk, kruk of crack. Misschien heeft het ook te maken met het verlangen naar de ouderwetse gezelligheid van chocolademelk en erwtensoep na een lange schaatsdag. Misschien ook heeft het er mee te maken dat we alleen met schaatsen wereldkampioen kunnen worden, terwijl dat met voetballen steeds mislukt.
Schaatsen is belangrijk voor Nederland, het is een essentieel onderdeel van de Nederlandse cultuur. Daarom is de Poelster, zoals alle andere schaatsverenigingen, belangrijk. Als vereniging die het schaatsen in wedstrijd- of recreatief verband mogelijk maakt, draagt de Poelster bij tot het instandhouden van een van de essentiële elementen van de Nederlandse cultuur. Daarbij komt dat een vereniging als de Poelster nog een andere typisch Nederlands fenomeen vertegenwoordigt: al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. De jeugdschaatsbegeleiders, de beheerders van de kantine, de trainers, de makers van het clubblad, de organisatoren van de bosloop, van het fietsweekend, de technische commissie, de baanuitzetters en stempelaars als er natuurijs is, de mensen van de koek en zoop, en al die andere stille medewerkers maken het mogelijk dat anderen kunnen schaatsen. En als we bij dit mooie jubileum van de Poelster iemand als eerste moeten feliciteren, dan zijn het al die tientallen vrijwilligers die in de loop der jaren voor de club gewerkt hebben.
De Poelster investeert veel in het jeugdschaatsen. Ieder jaar leren we bijna tweehonderd kinderen schaatsen. Wij dragen op die manier een belangrijk cultureel erfgoed over aan de toekomstige generaties. De overheid zou het belang van deze functie wat meer moeten erkennen, en de schaatsclubs meer moeten ondersteunen om hun werk te kunnen doen. Ik doe hier wat suggesties. Dat schaatsen als essentieel onderdeel van de Nederlandse cultuur wordt gezien, is interessant, maar we kunnen rustig stellen dat het aantal Nederlanders dat zelf een beetje kan schaatsen, dramatisch afneemt. Veel Nederlanders vinden dat echte Nederlanders moeten kunnen schaatsen, maar steeds minder Nederlanders kunnen echt schaatsen. Dat heeft voor alles te maken met het uitblijven van echte winters. Als het elke winter stevig zou vriezen, dan zou ieder kind als vanzelf leren schaatsen. Dat is nu niet het geval. Slechts een minderheid van de ouders stuurt zijn kinderen naar een club om te leren schaatsen. In die zin is niet de toestroom van migranten de grootste bedreiging van onze cultuur, maar het broeikaseffect. Bouw van meer kunstijsbanen en het aanleggen van kilometerslange trajecten, waarop echte toertochten kunnen worden gereden, is de beleidsmatige remedie. Waarom zou zo´n parcours niet in het Amsterdamse Bos aangelegd kunnen worden? Naast verplicht schoolzwemmen moet ook het schoolschaatsen ingevoerd worden om de Nederlandse schaatscultuur te redden. Hier zou de gemeente Amstelveen een rol kunnen spelen. Belangrijk is ook om kleinere, tijdelijke kunstijsbaantjes neer te leggen, in de kerstvakantie bijvoorbeeld. Enkele jaren geleden was er zo’n baantje op het plein voor het Amstelveense Raadhuis. De Poelster was medeorganisator, en het was een redelijk succes. Waarom wordt dit initiatief niet jaarlijks, en op grotere schaal herhaald? Zo kan de bevolking, en juist ook de jeugd kennismaken met een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur. ’s Winters met z’n allen gezellig op het ijs rond de koek-en-zopietent: dat is het beeld van de Nederlandse saamhorigheid. Op het ijs vallen immers de verschillen tussen arm en rijk, man en vrouw, jong en oud, en ja ook autochtoon en allochtoon weg. Juist de integratie van onze allochtone medeburgers zou met zoiets als schoolschaatsen en met de aanleg van die kleine buurtijsbaantjes bevorderd worden. Juist hun kinderen kunnen dan ervaren hoe leuk zo’n typisch Nederlandse sport is.
Klinkt dat wat te ernstig bij de viering van ons jubileum? Misschien, maar toch mag het belang van clubs als de Poelster niet onderschat worden. Als zij niet zouden hebben bestaan en zich niet zouden hebben ingespannen om het schaatsen mogelijk te maken, dan zou het schaatsen net zoals in andere landen een marginale sport geworden zijn. Dat is het niet, integendeel en gelukkig maar ook. De clubs zetten de Nederlandse schaatstraditie voort, en ze leveren de basis waarop de topsport gebouwd wordt. Maar clubs kunnen het niet alleen. Zij moeten gesteund worden door de gemeentelijke en andere overheden, en ook door de KNSB die ook wel wat meer oog voor de belangen van de clubs zou mogen hebben. Ten slotte nog dit. Ongeveer een jaar geleden was het zeer onzeker of er nog wel op de Jaap Edenbaan geschaatst kon worden. Er was een hoogoplopend conflict tussen het Gewest van de KNSB dat voor de clubs de onderhandelingen voert, en de Jaap Edenbaan over de prijs van de abonnementen. Het ging zelfs zover dat de Jaap Edenbaan met omzeilen van de clubs trainingsabonnementen trachtte te gaan verkopen aan onze schaatsers. Als dat was doorgegaan, was dat de doodsteek voor alle schaatsclubs geweest. Gelukkig kon dit voorkomen worden, en kon er een akkoord bereikt worden. Ik hoop dat we in de toekomst nog heel lang op de Jaap Edenbaan, of wat daarvoor misschien de plaats komt, kunnen schaatsen. Dat betekent wel dat de bijzondere positie van de schaatsclubs moet worden erkend, en dat niet slechts commerciële overwegingen bij de Jaap Edenbaan een rol mogen spelen.
Veertig jaar Poelster. Veertig jaar plezier met schaatsen, met trainen en wedstrijden, met jeugdschaatsen, mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Hiermee kunnen we ons zelf best feliciteren. Op naar het 50-jarig jubileum.

Koen Koch
Voorzitter De PoelsterClubhuis op de schop?


Gemeente Amstelveen wil ons clubhuis verkassen

Schrik niet, maar het klopt. Enige tijd geleden heeft de gemeente ons benaderd met de vraag of wij ervoor voelden om ons clubhuis te verkopen aan de gemeente. Er zijn vergevorderde plannen om het gebied van het oude zwembad eindelijk te gaan opknappen. Het ziet ernaar uit dat het gebied grotendeels de bestemming van recreatie krijgt. Daarnaast moet er een verlegd fietspad komen en zou er meer een scheiding van het kamp moeten komen. De wilde plannen die de gemeente heeft, moeten nog verder besproken worden en er moet gekeken worden of ze wel haalbaar zijn. Het bestuur heeft te kennen gegeven niet direct afwijzend te zijn, maar wil goed betrokken worden in de plannen. Financieel gezien kan de Poelster het zich niet veroorloven sterk in de plannen te investeren. De gemeente zal met een goed plan moeten komen en ons vrijwaren van enige kosten of schade. Natuurlijk zullen wij een plan eerst aan de leden voorleggen voordat er een definitief besluit valt. Ik hoop daar op de jaarvergadering meer over te kunnen zeggen.

Johan de Weerdt

40 jaar ASV De Poelster


Geslaagd jubileumfeest

Het was een drukke dag op 15 mei voor het bestuur van onze schaatsclub.
Onder de bezielende leiding van Ton Post als ceremoniemeester, zijn we de dag goed doorgekomen. Een lange voorbereiding ging eraan vooraf. Net als een zeer geslaagde jubileum-Bosloop en een feestelijke slotmiddag voor de jeugd kunnen we ook tevreden terugkijken op de feestdag.
Dik zestig genodigden waren op de receptie die wij ’s middags hielden. Ereleden, oud-trainers, oud-leden, adverteerders, vertegenwoordigers van andere schaatsverenigingen en niet te vergeten vele medewerkers. Onze voorzitter Koen Koch sprak de aanwezigen toe aan de hand van het jubileumboek en ging zo de geschiedenis van De Poelster langs.
De gemeente Amstelveen liet een prachtig bloemstuk bezorgen en liet zich tijdens het avondfeest vertegenwoordigen door de heer Alink.
Als klap op de vuurpijl heeft de Poelster van twee ereleden een bijzonder cadeau gekregen.
Ik kom hier nog apart op terug.
Op het avondfeest zijn ongeveer een honderdtachtig leden en oud-leden geweest.
Het was een gezellige drukte met veel ophalen van wat er vroeger allemaal gebeurde en hoe anders dat wel was ten opzichte van het hedendaagse gebeuren. Wethouder Alink sprak de aanwezigen namens de gemeente toe. De voorzitter sprak evenzo een ieder toe en gezamenlijk brachten we een toost uit. Enkele jonge lieden luisterden de avond op met oude en moderne muziek. De samenstellers van het jubileumboek werden uitvoerig bedankt voor de enorme klus die zij geklaard hadden. Ga er maar aanstaan. Een boekje maken dat veertig jaar historie in zich heeft. Wel, daar zijn ze zeer goed in geslaagd.
Hoewel de officials van de KNSB het lieten afweten, waren wij als bestuur best tevreden met het aantal aanwezigen en hadden het gevoel dat het een geslaagde dag is geworden.
Het bestuur dankt nog een ieder die heeft bijgedragen aan het welslagen van deze dag.
Op naar het volgende jubileum.
 
HENCO Jeugdfonds

Ereleden Bea Dannenburg en An Schenk bieden de Poelster een fonds aan.

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van De Poelster schenken de ereleden een bedrag van € 800,- ter stichting van een fonds dat bedoeld is om jonge talenten zo nodig te ondersteunen. De naam van dit fonds is gekozen om de herinnering aan de overleden ereleden Henk Bijl en Cobus Loogman levendig te houden.
Het bestuur is zeer ingenomen met deze aanbieding en zal er zorg voor dragen dat dit fonds in de boeken apart wordt verantwoord. De penningmeester geeft het bestuur in overweging om de ontvangen jubileumgelden toe te voegen aan dit fonds.
Daarnaast zal het bestuur bezien of het mogelijk is via het Schipholfonds het HENCO-fonds aan te melden als een project teneinde hier subsidie voor te verkrijgen.
Hulde aan Bea en An en heel veel dank.Johan erelid

Natuurlijk doe je het daar niet voor, maar ik was toch wel blij verrast dat de voorzitter mij op de feestavond naar voren vroeg om mij toe te spreken en mij mededeelde dat het bestuur had besloten mij voor te dragen voor het erelidmaatschap. Na 27 jaar bestuurlijk werk waarvan bijna 25 jaar als penningmeester is dit een kroon op mijn werk als vrijwilliger. Nogmaals, ik ben hier heel blij mee en ik hoop dat ik in de gelegenheid word gesteld dit werk nog vele jaren te mogen voortzetten. Overigens dient in de komende jaarvergadering op 1 september de voordracht statutair door de vergadering te worden bekrachtigd.
Dank voor deze onderscheiding.

Voorzitter Baancommissie Amsterdam

Velen van jullie zullen ongetwijfeld hebben meegekregen dat er vorig jaar nogal wat problemen waren over het huren van het ijs voor de trainingen en wedstrijden. Er zijn een viertal vergaderingen geweest met de schaatsverenigingen om te weten hoever het gewest kon gaan in de onderhandelingen. In die vergaderingen heb ik geprobeerd een constructieve bijdrage te leveren om de problemen op te lossen. In dat kader verzocht het gewest mij hen te ondersteunen bij de onderhandelingen. Ik ben toen op dat verzoek ingegaan. Uiteindelijk zijn we het eens geworden en konden we met zijn allen weer gaan schaatsen. Als gevolg van de perikelen rond de onderhandelingen zijn er een aantal bestuurders tot de conclusie gekomen dat ze niet meer beschikbaar wilden zijn voor het bestuur. Dat was ook het geval voor de voorzitter van de Baancommissie. Jullie voelen hem al aankomen. Jazeker, ik ben gevraagd en heb na enige tijd ja gezegd. En dus ben ik in de voorjaarsvergadering van de Baancommissie met de schaatsvereniging op 11 mei benoemd en voorzitter geworden.
Deze benoeming houdt wel in dat ik niet op het verzoek van het Poelsterbestuur ben ingegaan om voorzitter van de Poelster te worden. Voorzitter zijn van de Baancommissie houdt tevens in dat je ook deel uitmaakt van het algemeen bestuur van het Gewest NHU.
Ik blijf wel deel uitmaken van het bestuur van De Poelster als penningmeester.
Wie de nieuwe voorzitter gaat worden staat elders in dit blad.


Jubileumboek

Omdat niet alle leden het jubileumfeest hebben kunnen bezoeken, zijn er nog jubileumboeken overgebleven. Deze boeken kunnen de leden verkrijgen door dit te melden aan de penningmeester. Je moet het boek dan wel zelf komen halen. Opsturen kan ook, maar dan moeten de portokosten worden vergoed. Beschikbaar zolang de voorraad sterkt.

Johan de Weerdt

Jaarvergadering

Namens het bestuur wil ik jullie uitnodigen voor de jaarvergadering, op
1 september, aanvang 20.00 uur in ons clubhuis. Noteer deze datum alvast in je agenda.
De vergadering zal stipt om acht uur beginnen, wees op tijd!
Verder namens het bestuur een fijne en vooral zonnige zomer toegewenst.

Agenda

1. opening
2. ingekomen stukken
3. verslag secretaris
4. verslag penningmeester
5. begroting
6. balans
7. verslag kascommissie
8. pauze
9. bestuursverkiezing
Aye Simons, vice-voorzitter, treedt af en stelt zich weer herkiesbaar.
Bob Schrage, voorzitter technische commissie treedt af en stelt zich weer herkiesbaar.
Koen Koch, voorzitter van het dagelijks bestuur, treedt af en is niet herkiesbaar.
Ton Post heeft zich bereid heeft verklaard verkiesbaar te zijn als voorzitter.
10. verkiezing kascommissie
11. begroting 2004/2005
12. planning komende winterseizoen
13. rondvraag
14. sluiting

Ik hoop dat zo veel mogelijk leden deze avond aanwezig zullen zijn.
Heb je agendapunten, laat mij dat dan even weten. Graag tot 1 september 2004.

Nelleke Backer,
secretaris De Poelster


Tee Cee talk

Mededelingen van de technische commissie

Inschrijvingen: Code Rood, dus alarm!
Ondanks de in het vorige Poelstemnummer opgenomen aanbeveling om direct de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen te regelen, zijn er nog vele Poelsterren die we missen.
Dat geeft anderzijds weer kansen aan degenen die dachten geen kans te hebben op schaatsen tijdens een bepaalde dag.
Kortom, we hebben de inschrijvingstermijn verlengd tot 1 juli!
Er zijn komend seizoen meer abonnementen beschikbaar op zaterdag doordat de blauwe brigade van Kudelstaart is uitgeweken naar Haarlem.


Jaap Eden in het seizoen 2004-2005

De baan zal al op 2 oktober opengaan, en de sluiting is voorzien op 13 maart. Een verlenging van de ijstijd dus, kun je nog een keer extra schaatsen.


Toegang tot de baan

Inmiddels overbekend, maar toch: de KNSB-urenabonnementen behoeven niet te worden ingeleverd.
Bij verlies van de KNSB-urenkaart moet een nieuwe kaart worden aangevraagd, tegen betaling van € 4,60. Je kunt dan tijdelijk de baan niet op!
Leden die (tijdig) opzeggen, krijgen tegen inlevering van de kaart het statiegeld van € 4,60 retour.

Zomertraining

Het is weer een enthousiaste bedoening elke dinsdagavond in het Bos. Hoewel goed bezet, je kunt er nog bij: Elke dinsdag van 19:30 tot 21:00 uur.
Iets minder gaat het met de jeugd op de locatie Ouderkerkerplas. Het lijkt erop of nog niet alle jeugdigen op tijd wakker zijn voor de zomer. Heb je toch de drang weer gevonden, neem dan contact op met Aye of Petra.

De fietsers hebben tot nu toe twee groepen draaien; alleen de zaterdagclub is nog niet echt op gang. Met name op de woensdagen is de belangstelling groot.
-  Donderdaggroep, begeleiding: Wim Schenk.
   Elke donderdag vanaf 13:30 uur. Interesse? Bel Wim, telefoon: (020) 645 65 26
-  Woensdagavondgroep
   Elke woensdag vanaf  19:30 uur; startpunt clubhuis Poelzicht.
   Mocht je bij deze groep willen aanhaken, bel Bob Schrage, tel. (020) 645 21 26
-  Zaterdagmiddag-laat groep
   Elke zaterdag vanaf 16:00 uur, locatie: Waardhuizen
   Interesse? Bel Bob Schrage, tel. (020) 645 21 26
 
Trainers

Jan Bolt heeft enige keren de zomertraining verzorgd wegens afwezigheid van François, die te druk bezig was met het vertroetelen van zijn gezinsuitbreiding. François gefeliciteerd!
Voor het komende winterseizoen hebben we een vacature op de woensdag KNSB.
Jammer genoeg (voor zijn pupillen dan) heeft Gerard Rietveld na twee seizoenen zijn trainersschaatsen weer verwisseld voor zijn trainingsschaatsen. We willen Gerard natuurlijk hartelijk bedanken voor zijn kundige inzet in de afgelopen seizoenen.
We zoeken dus nu naar een goede invulling. De eerste die een welwillende (die dus echt het stokje gaat overnemen) trainer weet aan te melden, belonen we met een leuke attentie!

Seizoensopening

Begin september zullen we een feestelijke openingsavond van het nieuwe seizoen organiseren.
Houd de Poelstem van september in de gaten!

Extra binnenijs in oktober

In de herfstvakantie organiseren we samen met Nooitgedacht Wilnis een trainingskamp in Breda.
Vertrek op zondag, terugkomst op dinsdag.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus als je zeker wil zijn, meld je vast (onder voorbehoud mag!) aan bij een TC-lid.
De kosten worden zeer laag gehouden, voor minder dan 90 euro heb je een all-in kamp met trainingen en een wedstrijd.

Bob Schrage

Contributie seizoen 2004/2005

Overzicht van de contributie in het komende seizoen (per 1 juli 2004)

Categorie 1e Abonnement 2e Abonnement Licentie Contributie Totaal
PUPILLEN
8 t/m 12 jaar €110,00 € 75,00 € 9,90
€ 39,00
€233,90

€110,00 -
€ 9,90
€ 39,00
€149,90

voor elk volgend kind contributie €2- lager


JUNIOREN C
13 en 14 jaar €110,00 € 75,00 €18,0
€ 39,00 €242,00

€ 110,00 -
€18,00 € 30,0 €158,00

voor elk volgend kind contributie €2- lager


JUNIOREN B
15 en 16 jaar €110,00 € 75,00 €20,50
€ 39,00
€244,50

€110,00 -
€20,50 € 30,00 €160 00

voor elk volgend kind contributie €2- lager


JUNIOREN A
17 en 18 jaar €125,00 € 90,00 €41,95
€ 39,00 €295,95

€125,00 - €41,95
€ 30,00
€196,95

voor elk volgend kind contributie €2- lager


NEO SENIOREN
19 en 20 jaar €125,00 € 90,00
€50,25
€ 53,00 €318,00

€125,00 - €50,25
€ 44,00
€219,25
SENIOREN
21 t/m 39 jaar €125,00 € 90,00
€52,75
€ 53,00
€320,75

€125 ,00

€52,75 € 44,00
€221,75
VETERANEN
40 jaar&ouder €125,00 € 90,00
€52,75
€ 53,00
€320,75

€125,00 - €52,75
€ 44,00
€221,75
RECREANTEN € 63,00 -
€ 44,00 €107,00
Jeugdschaatsers € 35,00 -
€ 30,00 € 65,00

Let op:                                                                
 -vanaf 17 jaar en ouder is een abonnement op de schaatskroniek verplicht. Echter niet meer dan een per adres.
 -een tweede abonnement op een andere baan geldt als eerste abonnement, dus de volle prijs van een eerste abonnement.
 -pupillen en junioren B en C die een abonnement op de schaatskroniek willen, betalen €   ,- meer.Rondje 325
In deze laatste aflevering van dit seizoen een overzicht van de seizoensranglijsten zoals die zijn opgenomen in het Sara-bestand van de KNSB.

Seizoensranglijst 100 m
Nr. Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Leon Schrage HN2 10.73 14-03-2004 AM
2 Boy Kramer HPA 11.63 14-03-2004 AM
3 Frank van de Pijl HSA 11.86 14-03-2004 AM
4 Jan van den Berg van Saparoe HC1 11.94 14-03-2004 AM
5 Bert van den Broek HSB 11.94 14-03-2004 AM
6 Chris van Bijlert HSA 12.06 14-03-2004 AM
7 Timo Ket HC2 12.23 07-12-2003 AM
8 Rui Roosien HB1 12.27 14-03-2004 AM
9 Sandra Burgerhout DSA 12.70 03-03-2004 AM
10 Cor Zwaal HVD 12.96 14-03-2004 AM
11 Bob Schrage HVC 13.03 14-03-2004 AM
12 Manon Vlug DPA 13.06 03-03-2004 AM
13 Bo Folkertsma DC1 13.12 14-03-2004 AM
14 Janneke Oostenrijk DB1 13.25 08-02-2004 AM
15 Reina Jongkind DB2 13.26 14-03-2004 AM
16 Marleen Oostenrijk DC1 13.26 03-03-2004 AM
17 Renske Hoefsloot DB2 13.61 14-03-2004 AM
18 Stephanie Berendsen DPA 13.62 14-03-2004 AM
19 Kees de Lange HVA 13.65 14-10-2003 BR
20 Maarten de Lange HC1 13.68 14-03-2004 AM
21 Ashley Ingenbleek DPA 13.88 05-11-2003 AM
22 Taco Schrage HSA 14.00 14-03-2004 AM
23 Gert Jan Oostenrijk HPB 14.02 03-03-2004 AM
24 Sebastiaan Sap HPB 14.03 14-03-2004 AM
25 Mathijs Witbraad HPB 14.04 05-11-2003 AM
26 Freke Benoist DPA 14.25 14-03-2004 AM
27 Quinten Boumann HPB 14.25 11-01-2004 AM
28 Joeri Vlug HPB 14.27 14-03-2004 AM
29 Mark van der Harst HPC 14.28 03-03-2004 AM
30 Stijn Verbeij HPB 14.29 14-03-2004 AM
31 Anouk Boot DPB 14.48 14-03-2004 AM
32 Yara Rietdijk DC2 14.49 03-03-2004 AM
33 Maxime Verbeij DPB 14.49 14-03-2004 AM
34 Jessy Rietdijk DPA 14.50 05-11-2003 AM
35 Milan van Vugt DPC 14.70 31-01-2004 AM
36 Femke Bekius DB1 14.84 08-02-2004 AM
37 Joeri van Wijk HPB 15.22 05-11-2003 AM
38 Rosalie Nieuwenhuizen DPA 15.30 05-11-2003 AM
39 Justin Ingenbleek HPE 15.58 05-11-2003 AM
40 Emma van Gerven DPC 15.81 14-01-2004 AM
41 Nivard van Wijk HC1 15.82 14-03-2004 AM
42 Melissa Gontha DPA 16.68 23-11-2003 AM
43 Plony Kok DPB 18.70 14-10-2003 BR


Seizoensranglijst 300 m

Nr. Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Leon Schrage HN2 26.74 07-03-2004 AM
2 Bert van den Broek HSB 29.02 07-03-2004 AM
3 Frank van de Pijl HSA 29.12 07-03-2004 AM
4 Timo Ket HC2 29.23 07-12-2003 AM
5 Boy Kramer HPA 29.70 14-03-2004 AM
6 Chris van Bijlert HSA 29.74 07-03-2004 AM
7 Ton Vrolijk HVB 30.92 07-03-2004 AM
8 Kees de Lange HVA 31.30 07-03-2004 AM
9 Jan van den Berg van Saparoe HC1 31.32 15-02-2004 AM
10 Sandra Burgerhout DSA 32.80 29-02-2004 AM
11 John Backer HVB 32.85 07-03-2004 AM
12 Rui Roosien HB1 33.05 14-03-2004 AM
13 Janneke Oostenrijk DB1 34.07 08-02-2004 AM
14 Bo Folkertsma DC1 34.19 15-02-2004 AM
15 Cor Zwaal HVD 34.25 14-03-2004 AM
16 Stephanie Berendsen DPA 34.32 07-03-2004 AM
17 Manon Vlug DPA 34.87 07-03-2004 AM
18 Dion Nicolaas HSB 35.19 07-03-2004 AM
19 Heleen Vrolijk DVB 35.50 07-03-2004 AM
20 Ashley Ingenbleek DPA 35.57 31-01-2004 AM
21 Gert Jan Oostenrijk HPB 35.57 04-03-2004 DV
22 Bob Schrage HVC 35.62 07-03-2004 AM
23 Reina Jongkind DB2 35.65 08-02-2004 AM
24 Marleen Oostenrijk DC1 35.94 14-01-2004 AM
25 Renske Hoefsloot DB2 35.95 14-03-2004 AM
26 Femke Bekius DB1 36.86 08-02-2004 AM
27 Peter de Kuiper HVC 37.17 07-03-2004 AM
28 Taco Schrage HSA 38.27 14-03-2004 AM
29 Rosalie Nieuwenhuizen DPA 38.51 22-11-2003 BR
30 Mark van der Harst HPC 38.61 07-03-2004 AM
31 Mathijs Witbraad HPB 38.61 07-03-2004 AM
32 Gemma Ikelaar DVD 38.81 07-03-2004 AM
33 Indra Silva DPA 39.14 22-11-2003 BR
34 Jeike Biewenga DVF 39.27 07-03-2004 AM
35 Anouk Boot DPB 39.67 22-11-2003 BR
36 Maarten de Lange HC1 40.10 14-03-2004 AM
37 Stijn Verbeij HPB 40.35 22-11-2003 BR
38 Mark Mieras HVA 40.46 07-03-2004 AM
39 Jessy Rietdijk DPA 40.50 02-11-2003 AM
40 Sebastiaan Sap HPB 40.80 07-03-2004 AM
41 Freke Benoist DPA 40.87 07-03-2004 AM
42 Joeri van Wijk HPB 40.91 22-11-2003 BR
43 Saskia Studer DPA 41.80 02-11-2003 AM
44 Leonard Ornstein HVB 41.82 07-03-2004 AM
45 Maxime Verbeij DPB 42.05 07-03-2004 AM
46 Annike Bekius DPB 42.44 07-03-2004 AM
47 Milan van Vugt DPC 42.76 31-01-2004 AM
48 Lida den Ouden DVD 42.81 07-03-2004 AM
49 Plony Kok DPB 43.18 07-03-2004 AM
50 Joeri Vlug HPB 43.22 31-01-2004 AM
51 Rense Hoekstra DC1 43.30 14-01-2004 AM
52 Melissa Gontha DPA 43.47 07-03-2004 AM
53 Quinten Boumann HPB 43.55 11-01-2004 AM
54 Emma van Gerven DPC 44.42 03-12-2003 AM
55 Justin Ingenbleek HPE 46.40 05-11-2003 AM
56 Nivard van Wijk HC1 48.15 14-03-2004 AM


Seizoensranglijst 500 m

Nr. Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Rhian Ket HN1 37.25 11-03-2004 CA
2 Jan Oliemans HVA 41.10 31-01-2004 AM
3 Leon Schrage HN2 41.54 09-03-2004 HV
4 Harry van der Scheur HVA 44.11 31-01-2004 AM
5 Frank van de Pijl HSA 44.73 08-03-2004 HV
6 Jelle ter Laak HSB 45.40 31-01-2004 AM
7 Timo Ket HC2 45.54 29-12-2003 HV
8 Thijs van Bemmel HB1 45.74 31-01-2004 AM
9 Boy Kramer HPA 46.20 04-03-2004 DV
10 Bert van den Broek HSB 47.43 31-01-2004 AM
11 Jan van den Berg van Saparoe HC1 47.84 31-01-2004 AM
12 Ton Vrolijk HVB 47.90 07-03-2004 AM
13 Barry Gaarlandt HSA 49.20 07-03-2004 AM
14 Kees de Lange HVA 49.26 01-02-2004 AM
15 Berend Jan Langenberg HVD 49.31 07-03-2004 AM
16 Rui Roosien HB1 49.43 28-03-2004 HV
17 Sandra Burgerhout DSA 50.32 22-11-2003 BR
18 Cor Zwaal HVD 50.33 22-11-2003 BR
19 Chris van Bijlert HSA 50.40 29-02-2004 AM
20 Paco Palman HSB 51.87 28-12-2003 AM
21 Marcia Backer DSA 51.95 07-03-2004 AM
22 Anouk Drent DB1 52.03 30-11-2003 AM
23 Jessica van der Eijk DSA 52.19 22-11-2003 BR

24 Dion Nicolaas HSB 52.83 07-03-2004 AM
25 Bo Folkertsma DC1 52.95 28-03-2004 HV
26 John Backer HVB 52.98 07-03-2004 AM
27 Romke Koch HSA 54.20 01-11-2003 AM
28 Janneke Oostenrijk DB1 54.44 29-12-2003 HV
29 Melle Koch HSA 54.61 01-11-2003 AM
30 Arie Blijleven HVC 54.63 07-03-2004 AM
31 Reina Jongkind DB2 55.22 28-03-2004 HV
32 Marleen Oostenrijk DC1 55.34 31-01-2004
AM
33 Tamar Hoefsloot DC2 55.80 31-01-2004 AM
34 Manon Vlug DPA 56.24 04-03-2004 DV
35 Stephanie Berendsen DPA 56.28 15-02-2004 AM
36 Bob Schrage HVC 56.74 01-11-2003 AM
37 Renske Hoefsloot DB2 56.90 07-03-2004 AM
38 Fanny Hermanns DB1 57.46 30-11-2003 AM
39 Heleen Vrolijk DVB 57.51 07-03-2004 AM

40 Peter de Kuiper HVC 57.67 07-03-2004 AM
41 Gert Jan Oostenrijk HPB 58.29 04-03-2004 DV
42 Ashley Ingenbleek DPA 58.47 31-01-2004 AM
43 Femke Bekius DB1 59.27 24-01-2004 AM
44 Mathijs Witbraad HPB 1:00.48 31-01-2004 AM
45 Rosalie Nieuwenhuizen DPA 1:01.74 31-01-2004 AM
46 Gemma Ikelaar DVD 1:02.39 15-01-2004 AS
47 Jeike Biewenga DVF 1:02.60 15-01-2004 AS
48 Taco Schrage HSA 1:02.74 28-12-2003 AM
49 Maarten de Lange HC1 1:02.95 22-02-2004 AM
50 Indra Silva DPA 1:04.28 31-01-2004 AM
51 Sandra van Vuren DSA 1:04.48 22-11-2003 BR
52 Jessy Rietdijk DPA 1:04.57 23-11-2003 AM
53 Anouk Boot DPB 1:05.47 22-11-2003 BR
54 Mark van der Harst HPC 1:05.82 14-01-2004 AM
55 Stijn Verbeij HPB 1:05.99 31-01-2004 AM
56 Leonard Ornstein HVB 1:06.15 01-02-2004 AM
57 Mark Mieras HVA 1:06.45 07-03-2004 AM
58 Boris Staal HC1 1:07.26 31-01-2004 AM
59 Lida den Ouden DVD 1:07.37 15-01-2004 AS
60 Joeri van Wijk HPB 1:07.94 31-01-2004 AM
61 Rense Hoekstra DC1 1:08.41 31-01-2004 AM
62 Sebastiaan Sap HPB 1:09.54 11-01-2004 AM
63 Saskia Studer DPA 1:09.70 02-11-2003 AM
64 Nivard van Wijk HC1 1:10.04 22-11-2003 BR
65 Yara Rietdijk DC2 1:10.22 07-03-2004 AM
66 Freke Benoist DPA 1:10.42 22-11-2003 BR
67 Maxime Verbeij DPB 1:11.65 07-03-2004 AM
68 Joeri Vlug HPB 1:12.69 07-03-2004 AM
69 Quinten Boumann HPB 1:13.20 02-11-2003 AM
70 Plony Kok DPB 1:13.33 31-01-2004 AM
71 Annike Bekius DPB 1:13.45 07-03-2004 AM
72 Melissa Gontha DPA 1:15.16 07-03-2004 AM

Seizoensranglijst 700 m

Nr. Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Timo Ket HC2 1:06.94 22-11-2003 AM
2 Boy Kramer HPA 1:07.20 18-01-2004 AM
3 Stephanie Berendsen DPA 1:24.13 18-01-2004 AM
4 Manon Vlug DPA 1:27.57 18-01-2004 AM
5 Ashley Ingenbleek DPA 1:28.02 18-01-2004 AM
6 Rosalie Nieuwenhuizen DPA 1:31.65 31-01-2004 AM
7 Marleen Oostenrijk DC1 1:36.94 18-01-2004 AM
8 Gert Jan Oostenrijk HPB 1:37.89 18-01-2004 AM
9 Janneke Oostenrijk DB1 1:42.52 18-01-2004 AM


Seizoensranglijst 1000 m
Nr. Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Rhian Ket HN1 1:12.91 01-11-2003 HV
2 Leon Schrage HN2 1:24.29 08-03-2004 HV
3 Frank van de Pijl HSA 1:27.18 09-03-2004 HV
4 Timo Ket HC2 1:30.31 29-12-2003 HV
5 Boy Kramer HPA 1:34.39 04-03-2004 DV
6 Thijs van Bemmel HB1 1:35.06 29-12-2003 HV
7 Kees de Lange HVA 1:35.93 22-11-2003 BR
8 Jan van den Berg van Saparoe HC1 1:40.55 28-03-2004 HV
9 Cor Zwaal HVD 1:42.43 08-03-2004 HV
10 Sandra Burgerhout DSA 1:42.98 28-12-2003 AM
11 Rui Roosien HB1 1:44.61 28-03-2004 HV
12 Chris van Bijlert HSA 1:45.23 14-03-2004 AM
13 Bo Folkertsma DC1 1:47.41 28-03-2004 HV
14 Reina Jongkind DB2 1:50.79 28-03-2004 HV
15 Anouk Drent DB1 1:51.86 20-12-2003 AM
16 Janneke Oostenrijk DB1 1:53.58 29-12-2003 HV
17 Marleen Oostenrijk DC1 1:56.25 31-01-2004 AM
18 Bob Schrage HVC 1:57.07 13-12-2003 AM
19 Manon Vlug DPA 2:00.20 04-03-2004 DV
20 Tamar Hoefsloot DC2 2:01.21 18-01-2004 AM
21 Stephanie Berendsen DPA 2:02.61 15-02-2004 AM
22 Maarten de Lange HC1 2:06.48 22-11-2003 BR
23 Sandra van Vuren DSA 2:10.68 22-11-2003 BR
24 Jeike Biewenga DVF 2:13.73 15-01-2004 AS
25 Gemma Ikelaar DVD 2:14.18 15-01-2004 AS
26 Taco Schrage HSA 2:16.49 28-12-2003 AM
27 Lida den Ouden DVD 2:17.77 15-01-2004 AS
28 Nivard van Wijk HC1 2:21.17 22-11-2003 BR
29 Boris Staal HC1 2:21.85 31-01-2004 AM
30 Rense Hoekstra DC1 2:22.31 31-01-2004 AM
31 Gert Jan Oostenrijk HPB 2:24.30 29-02-2004 AM
32 Yara Rietdijk DC2 2:33.11 09-11-2003 AM
33 Plony Kok DPB 2:42.22 14-10-2003 BR


Seizoensranglijst 1500 m

Nr. Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Rhian Ket HN1 1:47.60 12-04-2003 CA
2 Leon Schrage HN2 2:09.58 28-03-2004 HV
3 Jan Oliemans HVA 2:11.23 31-01-2004 AM
4 Frank van de Pijl HSA 2:14.97 22-11-2003 BR
5 Harry van der Scheur HVA 2:16.62 31-01-2004 AM
6 Timo Ket HC2 2:18.96 10-11-2003 HV
7 Kees de Lange HVA 2:27.35 22-11-2003 BR
8 Boy Kramer HPA 2:27.91 15-02-2004 AM
9 Jelle ter Laak HSB 2:29.16 31-01-2004 AM
10 Ton Vrolijk HVB 2:31.12 28-12-2003 AM
11 Bert van den Broek HSB 2:34.42 31-01-2004 AM
12 Sandra Burgerhout DSA 2:35.04 22-11-2003 BR
13 Berend Jan Langenberg HVD 2:36.83 07-03-2004 AM
14 Paco Palman HSB 2:37.05 28-12-2003 AM
15 Thijs van Bemmel HB1 2:37.19 07-03-2004 AM
16 Jan van den Berg van Saparoe HC1 2:38.15 22-11-2003 BR
17 Marcia Backer DSA 2:39.40 07-03-2004 AM
18 A rie Blijleven HVC 2:40.63 09-02-2004 HV
19 Chris van Bijlert HSA 2:41.72 07-03-2004 AM
20 Cor Zwaal HVD 2:44.16 22-11-2003 BR
21 Jessica van der Eijk DSA 2:47.75 22-11-2003 BR
22 Dion Nicolaas HSB 2:47.92 07-03-2004 AM
23 Rui Roosien HB1 2:48.00 29-02-2004 AM
24 Reina Jongkind DB2 2:48.15 22-11-2003 BR
25 John Backer HVB 2:48.80 28-12-2003 AM
26 Romke Koch HSA 2:54.36 01-11-2003 AM
27 Melle Koch HSA 2:54.43 01-11-2003 AM
28 Janneke Oostenrijk DB1 2:54.49 31-01-2004 AM
29 Tamar Hoefsloot DC2 2:56.90 31-01-2004 AM
30 Peter de Kuiper HVC 2:57.76 22-11-2003 BR
31 Bob Schrage HVC 2:58.22 07-03-2004 AM
32 Renske Hoefsloot DB2 3:00.00 24-01-2004 AM
33 Heleen Vrolijk DVB 3:00.00 07-03-2004 AM
34 Bo Folkertsma DC1 3:01.13 09-11-2003 AM
35 Femke Bekius DB1 3:04.80 31-01-2004 AM
36 Barry Gaarlandt HSA 3:05.65 07-03-2004 AM
37 Fanny Hermanns DB1 3:07.41 30-11-2003 AM
38 Maarten de Lange HC1 3:09.55 22-02-2004 AM
39 Jeike Biewenga DVF 3:09.63 22-11-2003 BR
40 Lida den Ouden DVD 3:25.89 16-01-2004 AS
41 Gemma Ikelaar DVD 3:26.43 16-01-2004 AS
42 Mark Mieras HVA 3:30.00 07-03-2004 AM
43 Leonard Ornstein HVB 3:43.82 28-12-2003 AM
44 Nivard van Wijk HC1 4:05.46 09-11-2003 AM


Seizoensranglijst 3000 m

Nr. Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Rhian Ket HN1 3:58.88 30-11-2003 EV
2 Leon Schrage HN2 4:44.23 23-03-2004 HV
3 Jan Oliemans HVA 4:53.13 21-02-2004 HA
4 Boy Kramer HPA 5:07.90 29-02-2004 AM
5 Kees de Lange HVA 5:17.49 01-02-2004 AM
6 Bo Folkertsma DC1 5:53.30 29-02-2004 AM
7 Sandra Burgerhout DSA 5:58.55 22-02-2004 AM
8 Renske Hoefsloot DB2 6:14.80 01-02-2004 AM
9 Reina Jongkind DB2 6:16.95 01-02-2004 AM


Seizoensranglijst 5000 m

Nr. Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Rhian Ket HN1 6:40.30 11-03-2004 CA
2 Frank van de Pijl HSA 8:05.70 23-03-2004 HV

Seizoensranglijst 10000 m

Nr. Naam Cat. Tijd Datum Baan
1 Rhian Ket HN1
14:04.86
12-03-2004
CA

Rinus Nieuwstad

Verslag doe-weekend in  Zuid-Limburg/België


Na vele jaren van fileleed hadden we besloten om deze keer op vrijdagochtend te vertrekken.
Met een aantal mensen die of al vrij waren of vrij genomen hadden, om 09.30 bij het clubhuis afgesproken. Met een heerlijk zonnetje erbij fietsen en proviand ingeladen in de aanhanger en vertrokken richting België.
Om 11.50 zonder file, gearriveerd in Nederweert voor een tussenstop.
Langzamerhand begon het te betrekken, maar ja het was mooi weer toen we vertrokken, dus volgens ons (enigszins tegen beter weten in) zou het prachtig weer blijven.
Na wat koffie en andere versnaperingen vertrokken naar ons onderkomen in Hombourg in België. Deze locatie, de Molen van Medael, een oude verbouwde watermolen aan de Geul, is nu al weer enige jaren ons onderkomen tijdens ons jaarlijkse ‘Doe-weekend”. Een weekend waarin sommigen erop uit trekken op de racefiets, mountainbike of te voet. Ik moet me beperken tot de mountainbike, want dat is waar ik me tijdens deze weekends mee bezighoudt.
Nu we er toch al vroeg waren, hadden we natuurlijk de mogelijkheid om reeds op vrijdag een tochtje te maken. Jammer genoeg werd de lucht steeds donkerder, en ja hoor vlak na het vertrek begon het te regenen. Voor mountain-bikers maakt dit niet zoveel uit, want met die dikke banden is de kans op een lekke band niet zo groot als met een racefiets. Maar nee hoor, op de terugweg, net toen we Kees en Maarten (de Lange), waren tegengekomen, die samen met Marcia wat vooruit gereden waren, kreeg Heleen een lekke band.
Het werd almaar donkerder (zeg maar zwart) en het begon zachtjes te regenen.
Gelukkig wist ik vlakbij een bushalte waar we konden schuilen.
In de bushalte de band eruit gehaald, en ja hoor, we kwamen tot de ontdekking dat geen van beiden een pomp bij zich had. Gelukkig had ik een mobieltje bij me, dus snel naar de thuisbasis gebeld en Johan zou wel even een pomp komen brengen.
Nadat Johan gearriveerd was, de band opgepompt, het lek gelokaliseerd, geschuurd, een plakkertje opgezocht, en toen tot de ontdekking gekomen dat ik geen solutie bij me had.
Het ergste is dat ik diezelfde week twee tubes solutie heb gekocht, maar ja die zitten in mijn andere fietstasjes. Gelukkig wel een reserveband, dus die maar gemonteerd en door de regen, die gelukkig iets minder was geworden, naar de Molen gefietst.
De volgende dag eerst gezamenlijk eten, klaar maken voor vertrek en dan in drie groepen vertrekken, waarbij de groep van mountainbikers zich splitste in een snellere en een minder geoefende groep.
En ja hoor, de lucht werd zwart, het begon te regenen, het hield op met zachtjes regenen, begon te bliksemen en Heleen kreeg een lekke band. Gelukkig doemde er een bushalte op, hadden we een pomp en solutie (Paco) bij ons en was het heel knus met zijn negenen en een fiets in de bushalte. Nadat de band gerepareerd was en het in de verte wat lichter begon te worden toch maar weer vertrokken richting Valkenburg-route. Het weer werd iets beter, de paden op de heuvels en in de bossen waren lekker glibberig en we begonnen er als echte mountainbikers uit te zien.
Halverwege de route net na een zware beklimming, begon het weer te regenen. U raadt het al, Heleen een lekke band. En weer dezelfde band. Na lang zoeken door Kees, bleek er toch een klein scherp dingetje in de buitenband te zitten. Heleen en verder niemand heeft hierna nog een lekke band gehad. Terwijl wij begonnen met de band van Heleen bleek dat Leon halverwege de klim zijn ketting had gedemonteerd. Gelukkig had Bob zijn gereedschapskist bij zich, Leon alle onderdelen gevonden, en de ketting werd weer gerepareerd.
Of we ook nog gefietst hebben, ja hoor zaterdag 72 kilometer.
Toen we bij de molen aankwamen, met onze fietsen die bijna niet als zodanig te herkennen waren, kwam Ton op het goede idee om de Geul als wasstraat te gebruiken.
Dus werden de fietsen achter elkaar de Geul ingekwakt om er na een lekkere wasbeurt weer redelijk toonbaar uit te komen. ’s Avonds tijdens de barbecue begon het enorm te regenen. Toen we een paar uur later bij diezelfde Geul gingen kijken, was hij een meter breder geworden.
Na zoveel regen kun je wel raden hoe het er zondags uit zag. Het miezerde, het was grijs, en in Limburg is de grondsoort roodachtige klei. Met een wat uitgedunde groep, we hadden Bob, Leon en Frank ingeruild voor Chris, hebben we dit allemaal ondervonden. Nadat we de oorspronkelijk geplande Gulpen-route hadden ingeruild voor de even uitdagende Mechelen-route, zijn we deze met de van de vorige dag van hevige kramp genezen Marcia (Ton bedankt) op- en afgeglibberd. Op een klein ongelukje na, Kees werd door zijn trapper aangevallen, allemaal weer heelhuids bij de Molen gearriveerd, waar we weer met onze fietsen een bad konden nemen in de Geul.
Nadat iedereen gearriveerd was, er opgeruimd en ingepakt was, zijn we rond een uur of 5 weer huiswaarts gekeerd. Hierbij wil ik alle deelnemers maar bovenal de organisatoren bedanken voor weer een geweldig weekend in België.

PS. Onze fietsshirts en broeken moesten vier keer gewassen worden voor ze weer schoon waren. En vergeet volgende keer niet mee te nemen: een pomp, solutie, plakkertjes en een mobiele telefoon.

Mountain biker (1x per jaar) John

Van het net geplukt


Zuid-Koreanen geven Noord-Korea klapschaatsen

SCHEVENINGEN (ANP) - Zuid-Koreaanse schaatsofficials hebben donderdag hun Noord-Koreaanse collega's twee paar klapschaatsen overhandigd. Dat
gebeurde tijdens het 50e ISU-congres dat momenteel in Scheveningen plaatsvindt. De Noord-Koreanen hebben de afgelopen tien jaar geen
WK-deelnemer bij de senioren afgeleverd. Dat komt mede door het ontbreken van het juiste materiaal (lees: klapschaats). Daarom besloten Zuid-Koreaanse schaatsbestuurders hun 'buren' een handje te helpen.
Overigens wilden de Noord-Koreanen niet toegeven dat zij niet beschikten over de klapschaats. Nadat Han Ho Chol, de internationaal directeur van de Noord-Koreaanse schaatsbond, met veel verbazing het klapmechanisme had bestudeerd, sprak hij doodleuk: "We hebben wel klapschaatsen. Alleen, we gebruiken ze niet." In 1997 deden de Noord-Koreanen een bestelling bij schaatsfabrikant Viking voor een paar 'normale' schaatsen. De fabrikant
antwoordde in een fax dat ze juist klapschaatsen nodig hadden om tot fatsoenlijke prestaties te komen. Sindsdien heeft Viking niks meer van de
Noord-Koreanen vernomen.

ISU accepteert 'computerschaats' niet

SCHEVENINGEN (ANP) -De internationale schaatsunie (ISU) accepteert de computerschaats niet. Dat werd donderdag tijdens het 50e ISU-congres in Scheveningen duidelijk. De computerschaats heeft als voordeel dat hij bij de start fungeerde als een 'gewone' schaats, geen klapschaats dus. De rijder kan zelf instellen na hoeveel passen het klapmechanisme wordt geactiveerd. Op die manier kan de schaatser beter starten. De ISU heeft de uitvinding echter in de ban gedaan.

Van het net geplukt door

Rinus Nieuwstad